Meteomuntanya - Avís legal - Primavera

Avís legal

Taula de continguts

 

Introducció i dades identificatives 

Aquestes Condicions d’Ús regulen l’accés i els usos permesos del lloc web amb URL www.meteomuntanya.cat/ i dels serveis continguts al mateix (en endavant el lloc web) als efectes de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

El lloc web és fruit d’una col·laboració entre la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i el Servei Meteorològic de Catalunya.  El titular d’aquest lloc web és el Servei Meteorològic de Catalunya (METEOCAT) domiciliat a Carrer Berlín, número 38-46, 4ª planta, de Barcelona (CP-08029), i amb NIF Q-0801167-H. El nom de domini meteomuntanya.cat/ és propietat de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). 

Qualsevol comunicació a METEOCAT pot realitzar-se mitjançant correu electrònic a la següent adreça smc.meteocat@gencat.cat i a la FECC a  feec@feec.cat. 

METEOCAT és el servei meteorològic oficial del Govern de la Generalitat de Catalunya. Va ser creat mitjançant la Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia, com una entitat amb personalitat jurídica pròpia, adscrita en l’actualitat al Departament de Territori i Sostenibilitat.

FEEC és una federació que agrupa les disciplines i pràctiques esportives que es desenvolupen en el medi natural propi de la muntanya, o en artificial imitant el natural, tal com indiquen els estatuts de l’organització aprovats l’any 2018. 

 

Condicions d’accés i ús de meteomuntanya 

Informació General 

L’ usuari haurà d’acceptar aquestes Condicions d’Ús per poder utilitzar aquest lloc web. 

Els usuaris poden, tanmateix, descarregar, emmagatzemar, reproduir i imprimir una còpia d’aquestes Condicions d’Ús. 

L’accés al lloc web és gratuït per a qualsevol usuari, sens perjudici que l’accés a determinats serveis que es prestin mitjançant el lloc web, així com la compra de productes, es realitzi mitjançant preu i amb subjecció a les seves condicions particulars respectives. 

Informació de l’USUARI 

Per a visualitzar la informació i els serveis que ofereix meteomuntanya en el lloc web no és necessari complimentar cap formulari de registre. 

Únicament, en els supòsits de contractació de productes i/o serveis mitjançant el pagament de preu l’ usuari haurà de completar els formularis posats a la seva disposició. En tot cas, l’ usuari garanteix ser major de 14 anys així com que, tota la informació que facilita a meteomuntanya, en especial la relativa a les seves dades personals, és exacta i veraç, obligant-se a realitzar les modificacions necessàries quan aquesta informació canviï. 

Obligacions dels USUARIS en accedir a meteomuntanya 

Els usuaris  en accedir i utilitzar el lloc web s’obliguen, amb  caràcter enunciatiu i no limitatiu, a: 

 • Actuar de bona fe respecte de meteomuntanya i de la resta d’ usuaris.
 • Respectar la legislació vigent en relació als drets de propietat intel·lectual, industrial, dret a la imatge, dret a la intimitat i la privacitat, dret de propietat privada tant de METEOCAT, dela FEEC como d’altres usuaris i/o tercers.
 • No difondre informacions ni continguts que no s’ajustin a la realitat o que puguin ser calumniosos o injuriosos per a altres usuaris i/o qualsevol tercer i/o METEOCAT i FEEC; així com no difondre informacions ni continguts que impliquin qualsevol tipus de discriminació i/o ofenses per raó del sexe, la orientació sexual, la raça, creences religioses i/o polítiques o que puguin considerar-se ofensius en general i/o contraris als bons costums.
 • No establir enllaços amb altres llocs webs el contingut del qual pugui ser ofensiu i/o discriminatori en els termes de l’apartat anterior o que siguin webs il·legals o contraris a la finalitat de meteomuntanya.
 • No utilitzar el lloc web de manera impròpia, per a finalitats diferents i/o dificultant les seves utilitats i la seva pròpia finalitat.
 • No utilitzar el lloc web per activitats il·lícites i/o que infringeixin aquestes condicions d’ús. 

 

Propietat intel·lectual i industrial de Meteocat 

Els usauris poden lliurement visualitzar la informació i els continguts del lloc web, a excepció d’aquells que estiguin subjectes a contractació i/o pagament previ. 

Els continguts totals o parcials del lloc web, així com aquest quant a presentació visual, grafismes, infografies, dades, textos, bases de dades, imatges i vídeos, amb caràcter enumeratiu però no limitatiu, integrats dins del lloc web, són elements propietat de METEOCAT i/o de la FEEC o d’altres tercers que l’han autoritzat, i estan protegits per la legislació sobre Propietat Intel·lectual i de Propietat Industrial i pels Convenis Internacionals en aquesta matèria, sense perjudici dels drets de tercers i amb excepció dels continguts que insereixin els usuaris, els quals són de la seva propietat i són, si s’escau, protegits pel dret d’autor, entre d’altres. 

Carregar continguts al lloc web pels usuaris suposa que els mateixos atorguen a METEOCAT les corresponents autoritzacions i llicències per al seu allotjament en el lloc web i la seva posada a disposició interactiva, amb subjecció als termes i condicions continguts en el lloc web. 

Tanmateix, els programes informàtics utilitzats en l’ús i desenvolupament del lloc web són propietat de METEOCAT o dels seus proveïdors de software i estan protegits per les lleis nacionals i Tractats i Convenis internacionals en la matèria. En aquest sentit, METEOCAT utilitza els Serveis API de Youtube d’acord amb les seves Condicions d’Ús de Client API (podeu consultar-les en aquest enllaç  i si necessiteu més informació podeu accedir a la Política de Privacitat de Google) .

Estan prohibits, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, respecte d’aquest lloc web i els seus continguts, els actes que es descriuen a continuació: 

 • Qualsevol forma de comunicació pública, per qualsevol procediment, inclosa la posada a disposició del públic de les obres contingudes en el lloc web, de manera que qualsevol persona pugui accedir-hi des del lloc i en el moment que desitgi.
 • Qualsevol forma de distribució de qualsevol material obtingut del lloc web, incloent-hi, però no limitat a, la venda, lloguer i/o préstec.
 • Qualsevol forma de reproducció directa o indirecta, temporal o permanent, per qualsevol mitjà i de qualsevol forma de la totalitat o part, inclosa la reproducció amb finalitats privades i la descàrrega en l’equip de l’usuari.
 • Qualsevol forma de transformació, total o parcial, dels continguts de qualsevol naturalesa del lloc web.
 • Qualsevol forma d’accés i/o explotació que inclogui les anteriors o d’altres diferents.
 • Qualsevol forma, directa o indirecta, d’extracció i/o reutilització de la totalitat o d’ una part substancial del contingut de qualsevol base de dades; i/o l’extracció i/o la reutilització repetida o sistemàtica de parts no substancials d’aquestes. 

No obstant, de conformitat amb la Llei 37/2007, de reutilització de la informació del sector públic, els usuaris que desitgin reutilitzar continguts subjectes a drets de propietat intel·lectual de METEOCAT i/o FEEC poden contactar amb aquest amb la finalitat d’obtenir una llicència per a aquesta reutilització. 

L’usuari reconeix que les marques, noms, logotips i d’altres signes distintius continguts en el lloc web són elements propietat de METEOCAT i/o de la Generalitat de Catalunya  i/o FEEC o, si s’escau, d’altres tercers, protegits per les lleis nacionals i els Tractats Internacionals sobre drets de Propietat Industrial. L’ús no autoritzat o indegut d’aquests elements constitueix una infracció dels drets de Propietat Industrial de METEOCAT o d’aquests tercers. 

 

Informació continguda a Meteocat 

Sens perjudici d’allò establert en el punt anterior i en el punt d’exempció de responsabilitat de la informació que es conté i ofereix lliurement en aquest lloc web, sempre que no estigui subjecte a drets de propietat intel·lectual, pot ser utilitzada pels usuaris de conformitat amb allò que disposa la llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, amb subjecció a les següents condicions: 

 • Que el contingut de la informació no sigui alterat. 
 • Que no es desnaturalitzi el contingut de la informació. 
 • Que es citi la font. 
 • Que s’indiqui la data de la darrera actualització. 

 

Continguts subministrats pels usuaris 

L’ usuari garanteix a METEOCAT i a la FEEC que tots els continguts facilitats i allotjats per ell en el lloc web, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, imatges, vídeos, música, textos, símbols, logotips, grafismes, són de la seva exclusiva propietat i que té tots els drets i/o en el seu defecte que l’usuari té les preceptives autoritzacions de tercers titulars d’aquests continguts i/o informacions. L’usuari assumeix la responsabilitat per la infracció d’aquesta condició, d’essencial importància per a METEOCAT i FEEC, amb total indemnitat per a aquesta. 

L’usuariI concedeix a METEOCAT i FEEC una llicència no exclusiva per a la reproducció i comunicació pública dels esmentats continguts de tot tipus, a fi de que siguin allotjats en el lloc web i posats a disposició del públic mitjançant el lloc web així com de qualsevol dels canals dels que METEOCAT i FEEC disposa a las xarxes socials en les que participa actualment (Facebook, Twitter, YouTube) i/o pugui participar en el futur. 

Aquesta autorització inclou, tanmateix, el dret de transformació d’aquests continguts a fi i efecte d’adaptar-los al format i la presentació visual del lloc web i/o dels altres canals a les xarxes socials. Aquestes condicions seran d’aplicació també als continguts que els USUARIS publiquin en els comptes que METEOCAT i FEEC té a les xarxes socials (Facebook, Twitter, YouTube, i qualsevol altre en el futur) sempre que la regulació pròpia d’aquestes xarxes socials ho permetin. 

 

Procediment en el supòsit d’actuacions il·lícites 

En el supòsit que qualsevol usuari consideri que existeixen fets o circumstàncies que mostren el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut del lloc web o de llocs web accessibles a través del lloc web i, en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial, drets d’imatge, propietat privada o altres drets, haurà d’enviar una notificació a METEOCAT, a l’adreça de correu electrònic  smc.meteocat@gencat.cat, la qual contindrà el següent: 

 •  Dades personals del reclamant: nom, adreça, numero de telèfon i adreça de correu electrònic. 
 • Especificació de la suposada activitat il·lícita feta en el lloc web i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització en els llocs web. 
 • En el supòsit de violació de drets, signatura manuscrita, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o del seu representant. 
 • Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant, de que la informació proporcionada en la notificació és exacta i de caràcter il·lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites. 

 

Enllaços 

Els enllaços continguts en el lloc web tenen la finalitat de facilitar a l’usuari l’accés a altres llocs web que puguin ser del seu interès. 

La informació i elements continguts en els llocs web enllaçats no són elements propietat de METEOCAT ni de la FEEC. Aquests elements estan protegits per les lleis de Propietat Intel·lectual i Industrial a favor del/s seu/s titular/s, en conseqüència METEOCAT i la FEEC no són responsables de la informació que l’usuari obtingui mitjançant els enllaços hipertextuals que apareixen en el lloc web i que no estan gestionats directament pel nostre administrador web. 

En el supòsit que un tercer vulgui establir un enllaç a aquest lloc web, aquest enllaç haurà de fer-se, si és possible, a la pàgina principal del lloc web. Els enllaços d’altres tipus poden fer-se sempre que quedi constància de la URL de meteomuntanya. 

En tot cas, estan prohibits els enllaços a aquest Lloc web des de llocs web contraris a la llei, la moral o l’ordre públic o que d’altra manera puguin atemptar contra la reputació de meteomuntanya. 

 

Modificacions 

METEOCAT es reserva la possibilitat de fer modificacions en aquestes Condicios d’Ús sense avís previ, les quals seran efectives passades setanta-dues (72) hores. 

 

Exempció de responsabilitats 

METEOCAT no garanteix l’absència de interrupcions o errors en la connexió i/o accés al lloc web i els seus continguts; tampoc garanteix la seva actualització. 

METEOCAT procurarà fer, en el menor temps possible, les actualitzacions i correccions dels errors detectats, així com, esmenar les deficiències o errors en l’accés i/o connexió al lloc web i als seus continguts. 

 L’ús i l’accés que els usuaris facin del lloc web i dels seus continguts propietat de METEOCAT, de la FEEC o de la resta dels usuaris, incloent quan aquests estiguin allotjats en els llocs web de les xarxes socials a les quals METEOCAT i la FEEC està subscrita, és responsabilitat exclusiva d’aquests. Tot això, sens perjudici de les accions legals que corresponguin a METEOCAT, a la FEEC o altres USUARIS i/o tercers per l’ús o accés indegut al lloc web i als seus continguts i, en particular, per l’atac, supressió, eliminació o destrucció de les mesures tecnològiques que, si s’escau, protegeixen els continguts propis i dels usuaris. 

METEOCAT tampoc respondrà dels errors de seguretat que puguin produir-se ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic dels usuaris o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix per l’accés i/o la connexió al lloc web ni pels danys que puguin causar-se per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de METEOCAT. 

METEOCAT no serà responsable dels errors, inexactituds o omissions en la informació i molt especialment en les prediccions que faciliti, motiu pel qual queda exonerada de qualsevol responsabilitat respecte de la seva fiabilitat, utilitat, reutilització i, en particular, respecte de les expectatives que es generin en els usuaris. 

METEOCAT no serà responsable de l’incompliment de les obligacions que els usuaris assumeixen en entrar i gaudir del lloc web i que es recullen en aquestes condicions d’Ús. 

 

Legislació i jurisdicció 

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre. 

Configuració de Galetes


Tanca Més informació