Planifica la teva sortida

Predicció Cims

Pronòstic meteorològic diari a pics, refugis i travesses de muntanya, i darreres dades mesurades (temperatura, humitat relativa, vent) a les estacions meteorològiques automàtiques de l’SMC

Cim

Refugi

Travessa

Consulta en el següent enllaç la llista de punts d'interès:

Punts d'interès

Condicions a muntanya

Cap de setmana del 15 i 16 de maig de 2024

Meteomuntanya - Predicció Cims

Predicció travesses

Configuració de Galetes


Tanca Més informació